Despre : Termeni și condiții de vânzare

Reveniți la Coșul de cumpărături

 

1. Cotații și recepții

 1. Cotațiile sunt valabile timp de numai 30 de zile și sunt condiționate de confirmarea scrisă din partea LCM Systems.
 2. Orice cotație transmisă de LCM Systems va fi interpretată exclusiv în scop informativ și nu ca ofertă și nu va avea caracter obligatoriu până ce LCM Systems nu a acceptat oferta Cumpărătorului.
 3. În cazul discrepanțelor din aceste condiții și cele ale Cumpărătorului, condițiile LCM Systems vor prevala. Nicio modificare nu va avea caracter obligatoriu, cu excepția cazului în care este efectuată în scris și semnată de un reprezentant autorizat legal de către LCM Systems.

2. Titlu și risc

 1. Dreptul de proprietate asupra bunurilor va fi transferat Cumpărătorului numai în momentul primirii de către LCM Systems a prețului integral al facturii pentru bunuri, inclusiv TVA și dobândă, după caz.

 2. Riscul asupra bunurilor va fi transferat Cumpărătorului atunci când bunurile părăsesc incinta LCM Systems, iar responsabilitatea și riscul transportului, cu excepția cazului în care se convine altceva în scris, vor reveni Cumpărătorului.

 3. Până la plata integrală a respectivelor bunuri către LCM Systems, Cumpărătorul va acționa în calitate de Comodatar al bunurilor și va avea o obligație fiduciară față de acestea în calitate de comodatar și va depozita bunurile separat, astfel încât acestea să fie identificate ca proprietate a LCM Systems. În cazul în care Cumpărătorul revinde bunurile înainte să le fi achitat integral către LCM Systems, atunci Cumpărătorul va stinge obligația fiduciară către LCM Systems, stipulată anterior, în contul bunurilor (și a oricărei dobânzi aferente acestora, dacă este cazul) din veniturile rezultate din respectiva revânzare și, în acest sens, va vira respectivele venituri într-un cont separat, astfel încât să fie identificabile ca aparținând LCM Systems. Această clauză nu aduce atingere niciunor pretenții pe care LCM Systems le poate avea față de Cumpărător.

3. Termeni de plată

 1. Termenii de creditare trebuie confirmați în scris înainte de livrare, în caz contrar, bunurile vor fi expediate numai în regim de plată concomitent cu comanda. În cazul unei vânzări aprobate prin credit, plata trebuie efectuată în decurs de 30 de zile de la data facturii sau în decursul unei alte perioade de timp stipulate în scris de către LCM Systems.

 2. Toate celelalte tranzacții vor fi efectuate în regim de plată concomitent cu comanda.

 3. TVA va fi adăugat la prețul total de achiziție la rata aplicabilă la data livrării.

 4. Dobânda va fi aplicată pentru toate conturile restante începând de la 30 de zile de la data facturii (cu excepția cazului în care se stipulează contrariul), până ce plata este primită de LCM Systems (iar în cazul cecurilor, până la acceptarea acestora) la 5 procente peste rata dobânzilor la împrumuturi a National Westminster Bank plc, în vigoare în decursul timpului.

4. Garanție
LCM Systems Limited ('LCM Systems') garantează că vom înlocui bunurile defecte furnizate de LCM Systems sau le vom înlocui sau restitui prețul de achiziție al acestora, la propria discreție, în baza unei reclamații scrise transmisă către noi în decurs de 12 luni calendaristice de la data facturii pentru bunuri sau în funcție de orice altă perioadă notificată de noi în decursul timpului pentru produse specifice. Această

garanție va înlocui orice garanție sau condiție prevăzută de lege cu privire la calitatea sau caracterul potrivit al bunurilor pentru un anumit scop.

În cazul în care bunurile noastre sunt achiziționate în mod obișnuit pentru a fi utilizate în scop privat și sunt achiziționate pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele asociate desfășurării activității comerciale, condițiile noastre de vânzare nu limitează sau exclud drepturile legale ale Cumpărătorului atunci când produsele sunt defectuoase. Bunurile la care face referire reclamația trebuie să ne fie returnate în decurs de 12 luni calendaristice ambalate corespunzător și, după caz, în conformitate cu orice instrucțiuni speciale transmise de LCM Systems la momentul furnizării și însoțite de o notă de observații care să specifice numărul facturii inițiale pentru bunuri și natura reclamației sau defectul, împreună cu alte informații stipulate de LCM Systems în momentul livrării. În cazul în care aceste cerințe nu sunt respectate, garanția noastră nu va mai fi aplicabilă, iar ~ va fi scutită de toate răspunderile care reies din furnizarea de bunuri defecte.

5. Răspundere
Cu excepția situațiilor prevăzute în Clauza 4 de mai sus, nu vom avea nicio răspundere (contractual delictuală sau de alt tip, indiferent dacă aceasta reiese din culpa noastră sau a angajaților noștri) cu privire la defectele bunurilor livrate sau pentru alte daune, pierderi sau cheltuieli care rezultă din respectivele defecte.
Nu vom avea nicio răspundere pentru daunele, pierderile sau cheltuielile care rezultă din eșecul de a oferi sfaturi sau informații sau din transmiterea unor sfaturi sau informații incorecte, indiferent dacă aceste se datorează culpei noastre sau a angajaților noștri. Nici încălcare contractuală sau prejudiciu (inclusiv culpă) sau eșec de orice fel din partea noastră sau a angajaților noștri nu va duce în niciun caz la vreo răspundere pentru pierderile de venit sau orice pierderi accidentale sau daune care rezultă din orice motiv.

6. Retururi
LCM Systems nu va accepta niciun retur de bunuri, cu excepția celor transmise pentru lucrări ale serviciului nostru de reparație/înlocuire sau atunci când înlocuirea este solicitată conform garanției, în temeiul Clauzei 4 de mai sus. Orice bunuri care sunt returnate pot face obiectul unui tarif de re-aprovizionare, a cărei valoare va fi confirmată în scris înainte de acceptarea bunurilor la retur. Orice valoare specificată va fi bazată pe returnarea bunurilor în aceleași condiții în care au fost livrate.

 

7. Software

Software-ul și documentația aferentă elaborată de LCM Systems este vândută cu condiția să nu fie efectuată sau permisă nicio copie a software-ului din documentație de către Cumpărător sau clientul final ulterior, cu excepția situațiilor în care a fost primit acordul prealabil scris din partea LCM Systems.  

8. Brevete și drepturi de autor

 1. Vânzarea de bunuri și publicarea oricăror informații sau date tehnice cu privire la acestea nu presupun scutirea de drepturile de patent sau design înregistrat sau de orice alte drepturi de proprietate industrială cu privire la orice aplicare particulară a bunurilor.

 2. Cumpărătorul garantează că niciun concept și nicio specificație, pe care Cumpărătorul le furnizează către LCM Systems, nu presupun încălcarea vreunui brevet sau design înregistrat sau a altor drepturi de proprietate industrială în procesele de fabricație vânzare a produselor către LCM Systems.

 3. Cumpărătorul se obligă să despăgubească și să protejeze LCM Systems de orice pretenții de dividende, acțiuni, reclamații, proceduri, pierderi și cheltuieli cu privire la orice încălcare sau presupusă încălcare a oricărui brevet sau design înregistrat sau la alte drepturi de proprietate industrială cu privire la fabricarea, vânzarea sau aplicarea bunurilor care reies din sau cu privire la problemele descrise în alineatele (a) și/sau (b) de mai sus.

9. Instrumente
Instrumente și modele realizate pentru fabricarea bunurilor care urmează să fie livrate în temeiul contractului, precum și drepturile de autor asupra acestora rămân în proprietatea LCM Systems, fără a lua în considerare dacă respectivul Cumpărător a plătit sau a contribuit în alt mod la costul respectivelor instrumente și modele.

10. Articolele Cumpărătorului
Articolele furnizate de Cumpărător în temeiul contractului vor prezenta o calitate corespunzătoare și vor fi furnizate gratuit, în cantități suficiente și în momentele solicitate de LCM Systems. Niciun articol defect furnizat de Cumpărător nu va da dreptul Cumpărătorului să rezilieze contractul, să refuze bunurile, să reducă prețul contractului sau să pretindă daune cu privire la respectivul defect. Cumpărătorul va despăgubi și proteja LCM Systems de toate acțiunile, solicitările, reclamațiile, procesele, pierderile sau costurile care reies din furnizarea de articole defecte de către Cumpărător.

11. Specificații tehnice
Deși au fost luate toate măsurile pentru a se asigura exactitatea informațiilor și datelor publicate sau furnizate prin intermediul LCM Systems, nu se acceptă nicio răspundere pentru daunele, prejudiciile, pierderile sau cheltuielile care rezultă din vreo eroare sau omisiune din respectivele informații sau date și va fi rezervat dreptul de a include modificările de design fără notificare. Se recomandă ca respectivul Cumpărător să verifice toate informațiile și datele publicate împreună cu disponibilitatea viitoare înainte de standardizarea în designurile de producție sau de alte scopuri dedicate.

12. Forță majoră
LCM Systems nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefurnizarea sau neexecutarea sau livrarea sau executarea cu întârziere a vreunei obligații care îi revine în temeiul contractului, ca urmare a oricărei cauze din afara controlului rezonabil al LCM Systems, inclusiv (fără limitare la) acte fortuite, incendii, inundații, războaie și alte tulburări civile sau răscoale, acte ale guvernului care restricționează munca, litigii, greve, lipsa materialelor sau nefurnizarea la timp a acestora de către furnizor, curier sau subcontractant.

13. Depozitare

Atunci când livrarea este întârziată din motive atribuibile Cumpătătorului sau agentului acestuia, depozitarea și celelalte cheltuieli suplimentare vor fi percepute Cumpărătorului, iar răspunderea pentru bunuri va cădea în sarcina Cumpărătorului de la data începerii respectivei întârzieri. LCM Systems își rezervă dreptul de a factura bunurile la data inițială de livrare, adică data de începere a garanției în temeiul Clauzei 4.

14.  Întârzierile din tranzit
Interogatoriile cu privire la deficitul de bunuri trebuie efectuate în scris, în decurs de 10 zile de la data de livrare a bunurilor și trebuie să fie însoțite de avizul de expediție a mărfii. Interogatoriile cu privire la bunurile facturate, dar nelivrate, trebuie să fie efectuate în scris, în decurs de 10 zile de la data facturii și trebuie specificat numărul facturii..

15. Reziliere

 1. În cazul în care Cumpărătorul încalcă termenii și condițiile contractului sau face obiectul unui sechestru sau executări a proprietăților sale sau intră în stare de insolvență sau faliment sau încheie un acord sau un concordat preventiv cu creditorii sau intră în stare de lichidare (altfel decât cu scopul exclusiv de fuziune sau reconstrucție în timpul stării de solvență) sau dacă i se numește un administrator judiciar pentru orice parte a companiei Cumpărătorului, LCM Systems poate, fără a aduce atingere drepturilor pe care le-a obținut sau pe care le poate obține, să rezilieze contractul imediat în baza unei notificări scrise.

 2. Orice bunuri livrate Cumpărătorului pentru care nu a fost achitat prețul integral datorat LCM Systems (inclusiv TVA și dobândă, după caz) vor fi returnate imediat către LCM Systems în cazul desfășurării evenimentelor descrise în Alineatul (a) de mai sus.

16. Legislație

Orice întrebări cu privire la orice bunuri sau orice contract în temeiul prezentelor condiții (sau la orice modificare convenită a respectivelor condiții) vor fi interpretate în toate privințele în temeiul legislației din Anglia, iar locul de desfășurare al respectivelor proceduri va fi Newport, IOW.

 

Reveniți la Coșul de cumpărături

Copyright © 2018 LCM Systems

LCM Systems (România) • Strada Stefan Cel Mare 26a • Tunari • cod. 077180 • Ilfov • România
Cod unic de înregistrare (GB 785 3956 71) și Nr. Reg. Comerțului (2057541).

Powered By Intergage